Назва субпроекту:
Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області
Термін реалізації:
2015 - 2019 роки

Загальний опис

   Стан здоров’я жителів Дніпропетровської області, як і України в цілому, можна оцінити як незадовільний. Інтегральний показник здоров’я населення – очікувана тривалість життя при народжені в 2011 році становила в області 69,64 років, що на 1,38 роки менше, ніж по Україні (71,02 роки) і на 5,5÷10,5 років поступається значенням цього показника в Європі в цілому і країнах ЄС зокрема (72,3÷77,2 років відповідно).

   У структурі поширеності захворювань, первинної інвалідності та загальної смертності населення перше місце посідають хвороби системи кровообігу. 75,5% дорослого населення мають ті чи інші захворювання серцево-судинної системи, із них 42% населення працездатного віку. Провідними серед них є гіпертонічна хвороба та ішемічна хвороба серця.

   До числа головних проблем, з якими пов’язується негативна ситуація стосовно хвороб кровообігу, належать низький рівень забезпеченості амбулаторіями, особливо в містах, недостатня забезпеченість лікарями та медичними сестрами загальної практики-сімейної медицини, недостатній рівень їх підготовки, розпорошеність вторинної стаціонарної допомоги та низький рівень застосування сучасних медичних технологій діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

   Метою Субпроєкту є покращення дієвості та ефективності надання медичних послуг пацієнтам з серцево-судинною патологією на первинному та вторинному рівнях.

   Очікувані основні результати проекту включають наступне:

- зниження смертності та інвалідності від серцево-судинних захворювань;

- підвищення ефективності використання ресурсів;

- підвищення задоволеності населення якістю медичної допомоги.

   Субпроект буде реалізовуватися за трьома основними напрямками:

1. Забезпечення належної та рівної фізичної доступності первинної медичної допомоги.

2. Поліпшення якості медичної допомоги на первинному рівні хворим на серцево-судинні захворювання, церебро-васкулярні захворювання.

3. Підвищення якості надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними та церебро-васкулярними захворюваннями на другому рівні шляхом оптимізації розмірів та реструктуризації лікарень.

   За результатами реалізації субпроекту очікується досягнення наступних конкретних результатів:

- підвищення потенціалу системи охорони здоров’я області щодо запобігання, лікування і контролю за серцево-судинними та церебро-васкулярними захворюваннями. Оцінка результатів буде здійснена шляхом аналізу відповідних показників;

- покращення результатів роботи закладів охорони здоров’я області з точки зору доцільності, ефективності та якості їх послуг. Оцінка результатів буде здійснена за допомогою аналізу обсягу і якості наданих закладами охорони здоров’я медичних послуг, їх відповідність медико-санітарним потребам і очікуванням пацієнтів;

- впровадження сучасних управлінських підходів, методів та інструментів, у тому числі застосування сучасного медичного обладнання. Оцінка результатів буде здійснена за допомогою аналізу використання сучасних підходів, методів та інструментів управління охороною здоров’я, які залежать від прийняття управлінських рішень;

- поліпшення структури і функціональної здатності закладів охорони здоров’я. Оцінка результатів буде здійснена за допомогою вивчення механізмів координації та управління мережею закладів охорони здоров’я, а також потоків пацієнтів, безперервності лікування та підзвітності.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
Структура проекту Dnepropetrovsk _ukr_18.xls
28.05.2015 14:49
Dnepropetrovsk_eng_19.xls
28.05.2015 14:49
Опис проекту Загальний опис_21.doc
16.06.2015 09:59
General Description_22.doc
16.06.2015 09:59