Назва кластеру:
Реформа системи фінансування
Термін реалізації:
2015 - 2020 роки

Загальний опис

Реформа фінансування охорони здоров'я – основний компонент реформи національної системи охорони здоров'я України

Необхідність підвищення якості госпітальної допомоги та економічної ефективності лікарень протягом останніх кількох десятиліть привертає увагу урядів різних країн і є однією з найважливіших проблем, на якій фокусуються реформи охорони здоров’я. Причиною цього є те, що госпітальний сектор систем медичного обслуговування споживає найбільшу частку загальних фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я і водночас характеризується найбільшим ступенем неефективності їх використання.

Як один з основних інструментів реформ у госпітальному секторі світова практика застосовує запровадження фінансування медичних послуг, які надаються у лікарнях, на основі оплати за пролікований випадок, що базується на використанні діагностично-споріднених груп (ДСГ).

 ДСГ - це метод класифікації пацієнтів стаціонарів із гострими станами у групи, відповідно до схожого споживання ресурсів  та подібних клінічних характеристик. Тобто, за допомогою ДСГ проліковані випадки стаціонарної допомоги об’єднуються у клінічно однорідні та подібні за середньою ресурсоємністю групи, що характеризуються близькою структурою витрат та набором використовуваних клінічних ресурсів.

Спочатку системи відшкодування на основі ДСГ були запроваджені як спосіб оплати лікарням за надані ними послуги та для здійснення контролю витрат, однак зараз вони використовуються для вирішення набагато більш широкого кола завдань, які мають на меті підвищення прозорості фінансування, сприяння рентабельності конкретних лікарень та госпітального сектору в цілому, забезпечення контролю за якістю лікування,  створення уніфікованої основи для порівняння діяльності та витрат різних лікарень тощо.

З огляду на доведену світовою практикою високу ефективність цього інструменту, необхідність переходу до фінансування українських лікарень на основі ДСГ було передбачено розробленою під егідою МОЗ України Національною стратегією реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років та розробленою на її основі Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я, яку у 2016 році схвалено відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

Правові підвалини для забезпечення можливості використання у системі охорони здоров’я України цього інструменту закладено прийнятим наприкінці 2017 року Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Цей Закон передбачає необхідність розробки та запровадження програми державних гарантій медичного обслуговування населення – документу, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом. При цьому одним з видів тарифу, що застосовуватиметься для оплати визначено тариф на основі ставки за пролікований випадок.

Враховуючи те величезне значення, яке належить реформі фінансування лікарень у забезпеченні реформи системи охорони здоров’я в цілому, головна увага кластеру «Реформа системи фінансування» зосереджена саме на цьому напрямі реформи фінансування галузі та на сприянні у підготовці переходу українських лікарень до нової моделі фінансування, що базуватиметься на основі оплати за пролікований випадок з використанням для цього системи ДСГ.

Запровадження такої моделі передбачає, що оплата діяльності тієї чи іншої лікарні здійснюватиметься на основі єдиної для усіх лікарень базової ставки, але при цьому обов'язково враховуватиметься відносна вага вартості кожної ДСГ та ступінь складності кожного конкретного пролікованого  випадку. Такий підхід сприятиме створенню прозорої та справедливої по відношенню до кожної конкретної лікарні системи фінансування та формуванню у лікарень стимулів до підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

З метою створення необхідних для запровадження такої моделі умов, у межах заходів кластеру вже придбано безстрокову ліцензію на право використання та розвитку найновішої на даний час версії Класифікаційної системи Австралійських вдосконалених діагностично-споріднених груп (Australian  Refined  Diagnosis  Related  Groups, AR-DRGs). Ця ліцензія надає Україні офіційне право на основі логіки системи AR-DRG розробити та запровадити  свою власну українську національну систему ДСГ, яка, з однієї сторони, враховуватиме увесь позитивний досвід та потенціал взятої за основу австралійської системи, а, з іншої, враховуватиме особливості української національної клінічної практики.

Також з цією метою у межах кластеру розпочато пілотний проект «Пілотне впровадження системи ДСГ (на основі австралійської ДСГ) на рівні МОЗ та вибраних медичних закладів (навчання, програмне забезпечення тощо)», який згідно з відповідним укладеним з МОЗ України договором на консультаційні послуги реалізуватиме міжнародне об’єднання підприємств KarolConsultingd.o.o. (Хорватія) та HealthPolicyAnalysisPTY(Австралія).

Першочерговими завданнями цього пілотного проекту, що триватиме до липня 2020 року, є:

•    забезпечення широкомасштабного навчання фахівців української системи охорони здоров’я принциповим основам застосування системи ДСГ для формування нової системи звітності про діяльність лікарень та її використання для створення та практичного застосування нової моделі фінансування стаціонарної медичної допомоги (у тому числі підготовка пулу національних тренерів, які після завершення пілотного проекту передаватимуть відповідні знання та навички фахівцям інших лікарень, не задіяних у пілотному проекті);

•    розробка на основі логіки системи австралійських ДСГ власної української національної системи ДСГ та розробка й передача Україні відповідного програмного забезпечення, необхідного для експлуатації цієї системи;

•    апробація розробленої у межах пілотного проекту української національної системи ДСГ на базі пілотних лікарень;

•    розробка рекомендацій щодо забезпечення відповідної юридичної та інституційної підтримки МОЗ та НСЗУ у запровадженні нової моделі фінансування лікарень на основі  системи ДСГ;

•    підготовка попередніх умов, необхідних для запровадження оплати за результат за допомогою апробованої у пілотному проекті адаптованої української системи ДСГ в усіх лікарнях інтенсивного лікування України вторинного та третинного рівнів.

Важливим напрямом діяльності у межах кластеру «Реформа системи фінансування» також є надання допомоги у розробці інформаційної системи Національної служби  здоров'я України, що має стати одним з фундаментів подальшого інституційного становлення та розвитку цього органу як національного страховика, який забезпечує фінансування надання безоплатної медичної допомоги населенню України у межах програми державних гарантій.

 

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ